فایل های ثبت شده در سایت
ردیف عنوان فایل دانلود
1 الگوی پوستر
2 الگوی تهیه مقالات فارسی
3 الگوی تهیه مقالات انگلیسی
4 کتابچه مقالات (نخستین کنفرانس بین المللی شهر هوشمند، چالش ها و راهبردها)