مسایل اخلاقی محققین

اخلاق پژوهشی- اخلاق مهندسی

ارتقاي کیفیت زندگي انسانها تنها با توسعهي علمي مستمر و پایدار درتمام جنبههاي زندگي میسر است. از الویتهاي اصلي در رسیدن به توسعه پایدار ،بازبیني دقیق مسائل مربوط به حوزه اخلاق پژوهشي و اخلاق مهندسي ميباشد.
آسیبها و زیانهاي ناشي از بيتوجهي به اخلاق پژوهشي و اخلاق مهندسي، خسارتهاي بسیار و گاه جبران ناپذیر بر پیکرهي دانش و روند توسعه علمي از یک سو و زندگي مردم و محیطزیست از سوي دیگر وارد کرده است. توجه به اخلاق پژوهشي و اخلاق مهندسي به معني کاوش در مباني و کاربرد اصول اخلاقي در پژوهش و مهندسي، آموزش درست آن اصول، ارائه دستورالعملهاي اخلاقي و برخورد جدي و متناسب با رفتارهاي نادرست است .
در سالهاي اخیر متأسفانه شاهد فاصلهگرفتن بخشي از جامعه پژوهشي و مهندسي از این مباني هستیم. بنابراین با آموزش و تربیت پژوهشگران، دانشمندان و مهندسان ملتزم به اصول اخلاقي ميتوان به روند توسعهي سالم علمي کمک نمود. یکي از اهداف آي تریپل اي بخش ایران، مخصوصا در سالهاي 4931 و 4931، آگاهسازي عمومي در زمینه اخلاق مهندسي ميباشد .

لینکهاي مرتبط:
4. کلاس اخلاق مهندسي و حرفهاي: دکتر خاکي صدیق
http://ieee.org.ir/blog/prof-khaki-seddighs-talk-on-ethics/

2. صفحه تارنماي آیتریپل اي در مورد تقلب
http://www.ieee.org/publications_standards/publications/rights/plagiarism_FAQ.html