درباره کنفرانس

معرفی کنفرانس بین المللی شهر هوشمند ( ICSC 2021)
"کنفرانس بین المللی شهر هوشمند (ICSC) چالش ها و رهبرد ها" یک کنفرانس برتر است که شامل چندین مبحث علمی است که توسط موسسه آموزش عالی آپادانا برگزار می شود. هدف از این کنفرانس توسعه راه حل های هوشمند و پایدار، خدمات و فن آوری در شهرهای مختلف است. نخستین کنفرانس بین المللی شهر هوشمند (ICSC) از 27 تا 29 آبان ماه 1400 در مرکز پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)) برگزار خواهد شد.

تمام مقالات کنفرانس های ارسال شده توسط کمیته های علمی و برنامه ریزی  کنفرانس بررسی خواهد شد. تمام مقالات پذیرفته شده کنفرانس در دفترچه کنفرانس چاپ و منتشر خواهد شد.  بهترین مقالات در مجله بین المللی امور شهری معاصر (International Journal of Contemporary Urban Affairs)چاپ می شود.

از طرف کمیته  علمی و اجرایی کنفرانس بین المللی شهر هوشمند (ICSC) شما را به شرکت در  نخستین کنفرانس بین المللی شهر هوشمند (ICSC) چالش ها و رهبرد ها دعوت میکنیم.